MEMBERS

 

@@@@@@@@@@@@@@@ http://www.id.yamagata-u.ac.jp/Houi/home.gif

 

Professor

Kentaro YAMAZAKI, M. D. & Ph. D.

 

Associate Professor

Dai MIZUNO, Ph. D.

 

Visiting Associate Professor

Kazuo UMETSU, Ph. D.

 

Contract lecturer

Kunihiko KUROSAKI

Naruya SAITOU

Takashi KITANO

Seiji SHIOTANI

Yoshiyuki NAGAHATA

 

Technician

Nobuko KUGOTA

Hitoshi SUZUKI

Eriko FURUUCHI

Keiko MIZUNO